Проводится конкурс на талисман 2-х Европейских игр в Минске

Спорт

Еўрапейскія  гульні: прапануйце  талісман

Нацыянальны алімпійскі камітэт Рэспублікі Беларусь, Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, фонд “Дырэкцыя II Еўрапейскіх гульняў 2019 года”, Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Беларусі (далей – Арганізатары конкурсу) праводзяць адкрыты конкурс на распрацоўку талісмана II Еўрапейскіх гульняў 2019 года.

Мэта конкурсу – вызначэнне талісмана гульняў, прапаганда асноўных прынцыпаў алімпійскага руху, прыцягненне ўвагі грамадскасці да правядзення Еўрапейскіх гульняў, папулярызацыя спорту, павышэнне аўтарытэту беларускага спорту на міжнароднай арэне.

Талісман павінен адпавядаць агульнай канцэпцыі гульняў – арганічнае спалучэнне алімпійскіх цырымоній з традыцыйным нацыянальным святам “Купалле”, быць зразумелым балельшчыкам і гледачам, выклікаць станоўчыя асацыяцыі, адпавядаць слогану “Bright Year, Bright you” (“Час яскравых перамог”).

Першы этап конкурсу праводзіцца з 7 ліпеня па 15 лістапада 2017 года. Для ўдзелу ў конкурсе трэба накіраваць Арганізатару конкурсу заяўку і конкурсную работу, выкананую як індывідуальна, так і калектывам аўтараў. Выява талісмана павінна быць прадстаўлена ў форме каляровага малюнка, выкананага ў любой тэхніцы (ўключаючы камп’ютарную графіку). Выява талісмана павінна суправаджацца тлумачальнай запіскай, якая раскрывае творчую ідэю аўтара, а таксама прапановы па яго імя (найменні). Заяўка і конкурсныя матэрыялы накіроўваюцца арганізатару па электроннай пошце info@mininform.gov.by (у тэме ліста ўказаць “Конкурс”).

Падвядзенне вынікаў і абвяшчэнне талісмана гульняў адбудзецца 15 снежня 2017 года. Пераможцы і лаўрэаты конкурсу атрымаюць білеты на спаборніцтвы еўрапейскіх гульняў і камплект параднай формы нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь на Еўрагульнях.

Падрабязна пазнаёміцца з палажэннем аб правядзенні конкурсу і афармленнем заяўкі можна на сайце Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (www.mininform.gov.by) і сайце Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь  (www.noc.by).

Даведачна. Акрамя сусветных Алімпійскіх гульняў здаўна праводзяцца рэгіянальныя гульні: Азіяцкія, Панамерыканскія, Панарабскія, Усеафрыканскія. У 2011 годзе старшыня Еўрапейскага алімпійскага камітэта Патрык Хікі выступіў з прапановай аб правядзенні Еўрапейскіх гульняў па ўсіх асноўных алімпійскіх відах спорту. Прапанову падтрымаў прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэта Жак Роге. Першыя Еўрапейскія гульні прайшлі ў 2015 годзе ў сталіцы Азербайджана. II Еўрапейскія гульні ў 2019 годзе вырашана правесці ў Мінску.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организаторами открытого конкурса на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года (далее – конкурс), являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Министерство информации Республики Беларусь, фонд ”Дирекция
II Европейских игр 2019 года“, Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (далее – Организаторы).

Цель проведения конкурса:

определение талисмана II Европейских игр 2019 года (далее – талисман).

Задачи:

вовлечение широких масс населения Республики Беларусь
в участие в конкурсе на определение талисмана II Европейских игр
2019 года (далее – Евроигры-2019) и его наименования;

пропаганда основополагающих принципов и ценностей олимпийского движения в Республике Беларусь;

привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проведению  Евроигр-2019;

популяризация видов спорта, включенных в программу Евроигр-2019;

повышение авторитета белорусского спорта на международной арене;

развитие имиджа Организаторов.

При проведении конкурса Организаторы руководствуются следующими понятиями:

”талисман“ − графический, художественный, стилизованный образ, созданный при помощи цвета, объема, символов, отражающий цель и задачи данного конкурса. Талисман Евроигр-2019 должен соответствовать общей концепции Евроигр-2019 – органичное сочетание олимпийских церемоний с традиционным национальным праздником ”Купалье“, быть легким и понятным болельщикам и зрителям, а также вызвать положительные ассоциации, соответствовать слогану ”Bright Year, Bright you“ (”Время ярких побед“, ”Час яскравых перамог“).

”победитель конкурса“ – участник, который отвечает требованиям конкурса и подал наилучшее конкурсное предложение, по мнению жюри открытого конкурса на разработку талисмана Евроигр-2019 (далее − Жюри).

”лауреат конкурса“ – участник, который отвечает требованиям конкурса и подал конкурсное предложение, занявшее, по мнению Жюри, 2-ое или 3-е места.

Конкурс является открытым по составу участников.
В конкурсе имеют право принимать участие физические, юридические лица и авторские коллективы Республики Беларусь и иных государств.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой
и представлением его конкурсного предложения, а Организаторы в любом случае не являются ответственными за эти расходы, независимо от результата конкурсного процесса.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс считается открытым с 7 июля 2017 года после официального опубликования настоящего Положения на сайте Министерства информации Республики Беларусь (www.mininform.gov.by) и Национального олимпийского комитета Республики Беларусь (www.noc.by).

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап – прием, обработка и отбор конкурсных работ.

Второй этап – финальный. Определение победителя.

Срок проведения первого этапа: с 07.07.2017 по 15.11.2017.

Срок проведения второго этапа: с 16.11.2017 по 30.11.2017.

Для участия в конкурсе необходимо направить Организатору конкурса:

заявку на участие по форме согласно приложению 1;

конкурсную работу, выполненную как индивидуально, так и авторскими коллективами в графическом изображении.

Изображение талисмана должно быть представлено
в электронной форме в виде цветного рисунка, выполненного в любой технике (включая компьютерную графику).

Рисунок должен быть завершенным. Формат файла – .jpg, .psd, .cdr, .ai. Размер файла – не менее 600 dpi, не более 2 Mb.

Основные графические элементы талисмана должны без потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере – как на уменьшение, так и на увеличение, а также должны без потери распознаваемости, быть пригодны к воспроизводству на любых носителях (бумага, картон, пластик, стекло и т.д.).

Изображение талисмана должно сопровождаться краткой пояснительной запиской, раскрывающей творческую идею автора, а также содержащей предложения в отношении имени (наименования) талисмана.

Участники конкурса направляют заявку на участие и файл с изображением талисмана на электронную почту Организатора: info@mininform.gov.by (в теме письма указать ”Конкурс“).

Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае нарушения авторских и смежных прав в конкурсной работе, ответственность за нарушение несет участник конкурса.

Участник конкурса, направляя работу на конкурс, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу Организаторов в полном объеме и без выплаты авторского вознаграждения.

Количество заявок на участие в конкурсе от одного участника не ограничивается.

Организаторами не принимаются для участия в конкурсе:

творческие работы, поступившие вне периода приема заявок;

заявки, не соответствующие условиям настоящего Положения.

Организаторы не возвращают полученные творческие работы лицам, представившим их для участия в конкурсе.

ЖЮРИ

Состав жюри конкурса формируется и утверждается Организаторами.

Жюри определяет претендентов на звание победитель конкурса и по одному лауреату конкурса – на 2-ое и 3-е места.

Жюри:

рассматривает материалы участников конкурса, поступившие в течение первого этапа конкурса;

выносит решение о допуске к финальному этапу конкурсных работ претендентов конкурса;

определяет победителя и двух лауреатов путем оценки конкурсных предложений, исходя из информации, которая содержится в поданных участником к рассмотрению материалах.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведение итогов конкурса состоится 15 декабря 2017 года в здании штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Республики Беларусь по адресу: г.Минск, ул.Радужная 27-2.

Определенный по итогам конкурса лучший талисман может быть объявлен официальным талисманом Евроигр-2019.

Организаторы конкурса оставляют за собой право при необходимости доработать талисман с учетом рекомендаций членов жюри.

Проведение конкурса освещается в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных информационных ресурсах без дополнительного согласия  участников и без уплаты им вознаграждения.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победитель конкурса награждается комплектом пригласительных билетов на все мероприятия в рамках Евроигр-2019, включая церемонии открытия и закрытия, а также комплектом парадно-спортивной экипировки национальной команды Республики Беларусь на Евроиграх-2019.

Лауреаты конкурса награждаются:

за 2-ое место – комплектом пригласительных билетов на церемонии открытия и закрытия Евроигр-2019, а также комплектом парадно-спортивной экипировки национальной команды Республики Беларусь на Евроиграх-2019.

за 3-е место – комплектом парадно-спортивной экипировки национальной команды Республики Беларусь на Евроиграх-2019.

По решению Организаторов могут быть учреждены дополнительные призы для участников Конкурса, занявших места с 4-го по 10-е.Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *